-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
تداوم ارتباط بامشتریان اعتبار وسرمایه ماست

1.تنظیم اظهار نامه مالیاتی وتحریر دفاتر قانونی وکلیه امورات حسابداری وانبارداری مکانیزه رایانه ای.


2.تنظیم اظهار نامه ارزش افزوده سه ماهه وگزارشات فصلی معاملات  ودفائیه مالیاتی مربوطه .

 

3.تهیه وتنظیم صورت های مالی وارائه گزارش حسابرسی قانونی (عضو جامه حسابداران رسمی ایران )جهت ارائه به بانک ها ،مجامع ، مناقصات ، سفارشات و....

 

4.تشکیل پرونده حسابداری وحسابرسی جهت اخذ تسهیلات بانکی در اسرع وقت .

 

5.حسابرسی داخلی وتعیین سود وزیان شرکاءباتوجه به قوانین وقراردادهاوتوافق فی مابین شرکاء.

 

6.ثبت ،اصلاح وبروز رسانی حسابهای فعلی ومعوقه .

 

7.تامین واعزام پرسنل مالی شرکت ها وموسسات ومشاوره ومدیریت ونظارت بر عملکردشان .

 

8.مشاوره ،تهیه ونصب وآموزش انواع نرم افزارهای مکانیزه جامع مالی موجود در بازار وارائه کدینگ سر فصل حساب ها با توجه به موضوع فعالیت شرکت ها وموسسات و فروشگاه هاو.....

 

9.تهیه لیست حقوق ودستمزدماهیانه وCDمربوطه جهت ارائه به دارایی وتامین اجتماعی واخذ مفاصا حساب مربوطه .

 

10.تنظیم لوایح دفاعیه قانونی وشرکت در کمسیونها وهیئت های حل اختلاف مالیاتی وبیمه ای .

 

     ««موفقیت یک اتفاق نیست ؛با ما به موفقیت بیندیشید»»