-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
روز شمار مالیاتی

روز شمار تکالیف مالیاتی سال 1398:                                                                                                                      

اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده

۱٫اظهارنامه فصل زمستان ۱۳۹7               مهلت ارسال   ۱۳۹8/۰۱/۳۱

۲٫اظهارنامه فصل بهار   ۱۳۹8                   مهلت ارسال   ۱۳۹8/۰۴/۱۵

۳٫اظهارنامه فصل تابستان ۱۳۹8               مهلت ارسال   ۱۳۹8/۰۷/۱۵

۴٫اظهارنامه فصل پاییز   ۱۳۹8                  مهلت ارسال   ۱۳۹8/۱۰/۱۵

………………………………………………………………………………………………….

اظهارنامه مالیات بر درآمد (عملکرد ماده ۱۱۰ وبند الف و ب ماده ۹۵ق.م م )

 

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی است ،

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلی و اصلاحی  ۱۳۹9/۰۴/۳۱

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی اصلاحی جایگزین  ۱۳۹9/۰۵/۳۱

شرکتها و موسساتی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی نمی باشد .

مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی آنها ۴ماه پس از پایان سال مالی می باشد.

……………………………………………………………………………………………………

تهیه و تکمیل و ارسال گزارش فصلی خرید و فروش موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر ق . م .م

 

۱٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل زمستان ۱۳۹7    مهلت ارسال  ۱۳۹8/0215

۲٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل بهار ۱۳۹8          مهلت ارسال  ۱۳۹8/05/15

۳٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل تابستان ۱۳۹8    مهلت ارسال  ۱۳۹8/8/15

۴٫گزارش فصلی خرید و فروش فصل پاییز ۱۳۹8         مهلت ارسال  ۱۳۹8/۱1/15

……………………………………………………………………………………………………………

تهیه و ارسال صورت حقوق کارکنان به ادارات امور مالیاتی با فرض اینکه در آخرین روز ماه پرداخت یا تخصیص داده باشید

۱٫مهلت ارسال صورت حقوق وعیدی کارکنان مربوط به اسفند۱۳۹7حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۰۱/۲۷

۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به فروردین۱۳۹8حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۰۲/۳۰

۳٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به اردیبهشت۱۳۹8حداکثرتاتاریخ ۱۳۹8/۰۳/۳۰

۴٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به خرداد۱۳۹8حداکثرتاتاریخ ۱۳۹8/۰۴/۳۰

۵٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به تیرماه۱۳۹8حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۰۵/۳۱

۶٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مرداد۱۳۹8حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۰۶/۳۰

۷٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به شهریور۱۳۹8حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۰۷/۳۰

۸٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به مهر۱۳۹8حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۰۸/۳۰

۹٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آبان۱۳۹8حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۰۹/۳۰

۱۰٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به آذر۱۳۹8حداکثرتاتاریخ  ۱۳۹8/۱۰/۳۰

۱۱٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به دی ۱۳۹8حداکثرتاتاریخ شنبه۱۳۹8/۱۲/۰۱

۱۲٫مهلت ارسال صورت حقوق کارکنان مربوط به بهمن۱۳۹8حداکثرتاتاریخ پنجشنبه ۱۳۹8/۱۲/۲۷

…………………………………………………………………………………………………………………

ثبت دفاتر قانونی (دفاترروزنامه و کل ومشاغل)

هر ماه یک نوبت خلاصه عملیات رویدادهای مالی هر ماه در دفتر روزنامه و انتقال به دفتر کل طبق آیین نامه تحریر دفاتر جدید .کلا ۱۲ نوبت

…………………………………………………………………………………………………………………..

اخذ دفاتر قانونی (دفاتر روزنامه و کل ) از ادارات ثبت شرکتها و دفتر مشاغل از ادارات امور مالیاتی

۱٫شرکتهایی که سال مالی آنها منطبق بر سال شمسی می باشد ،می بایست حداکثر تا قبل از پایان سال ۱۳۹8 برای سال ۱۳۹9 برای پلمپ واخذ دفاتر قانونی در تهران از طریق سایت سازمان ثبت اسناد و ادارات پست تعیین شده و در شهرستانها ابتدا ازطریق سایت ثبت اسناد وسپس بامراجعه به واحد ثبت شرکتهای ادارات ثبت  ویا اداره پست شهرستان  خود برای تهیه و پلمپ دفاتر قانونی اقدام کنند.

۲٫شرکتهایی که سال مالی آنها با سال مالی منطبق نمی باشد ، قبل از پایان سال مالی جاری ضروری است نسبت به تهیه دفاتر قانونی خود اقدام کنند.

۳٫مشاغل بند الف تا قبل از پایان سال مالی ۱۳۹8 می بایست برای پلمپ دفتر مشاغل خود ازطریق ادارات امور مالیاتی اقدام کنند..

…………………………………………………………………………………………………………………..

آمادگی های لازم برای رسیدگی های مالیاتی و حسابرسی مالی

۱٫علاوه بر اجرای تکالیف مالیاتی فوق حسابداران به منظور رسیدگی مالیاتی اظهارنامه های مالیاتی عملکرد و ارزش افزوده هم باید آمادگی لازم را دارا باشند.

۲٫ تهیه صورتهای مالی و آمادگی برای پاسخ گویی به حسابرسان مالی و مالیاتی طی دوره مالی.