-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
امورحسابرسی...ارائه گزارشات حسابرسی جهت ارائه به بانکها،مجامع،دارائی،مناقصات،سفارت و
تشکیل پرونده حسابداری وحسابرسی در اسرع وقت جهت اخذ تسهیلات از بانکها وموسسات مالی
تهیه صورتهای مالی اساسی
تنظیم گزارشات مقایسه ای دوره های مالی عملکرد
تنظیم تراز آزمایشی مورد نیاز شرکتها
تهیه گزارشهای تحلیلی مدیریتی