-----
آخرین اخبار
ارتباط با پشتیبانی
موسسه خیریه محک
آمار بازدیدکننده گان
مالیات اجاره املاک
بند ۸ از دستورالعمل شماره ۵۲۴ مورخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۹ سازمان امور مالیاتی
نظر به اینکه درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می گردد عبارت است از کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره، بنابراین در مواردی که موجر، زمین فاقد مستحدثه ای را به اجاره واگذار می نماید نیز اعمال کسر ۲۵ درصد بر کل مال الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی بابت هزینه ها و تعهدات مالک نسبت به مورد اجاره برای تعیین درآمد مشمول مالیات ضروری خواهد بود.